HOME FOR LIFE Ingatlan

GDPR

GDPR

1.    Általános rendelkezések

1.1.    A DOMUMFUND Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelése

A DOMUMFUND Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-018672, székhely: Hu - 9300 Csorna, Zrínyi Miklós utca 5.) üzletszabályzata a https://hflingatlan.hu weboldalon elérhető.  

1.2.   Az Adatkezelők

A szolgáltatások nyújtása során az adatkezelési tevékenységet több személy végzi, akik valamennyien önálló Adatkezelők. 

A DOMUMFUND Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatba kerülő Érintettek személyes adatait az alábbi Adatkezelők kezelik:

DOMUMFUND Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság 

A cég rövidített elnevezése: DOMUMFUND Ingatlan Kft.

Székhely: 9300 Csorna, Zrínyi Miklós utca 5.

Nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08-09-018672

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.08-09-018672

Adószám: 14891788-2-08.

Statisztikai számjel:     14891788-6831-113-08

Képviseletre jogosult: Jéger László és Jéger-Tóth Nóra ügyvezetők (képviseleti módjuk: önálló)

A cég elektronikus elérhetősége:     domumfund@gmail.com 

Az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésekre:     domumfund@gmail.com 

A cég honlapja: https://hflingatlan.hu 

Telefon: +36-20-521 4703

A DOMUMFUND Ingatlan Kft.-vel szolgáltatás közvetítésére irányuló megbízási jogviszonyban álló egyéni vagy társas vállalkozás (Közvetítő

A DOMUMFUND Ingatlan Kft. a vele kapcsolatba kerülő valamennyi Érintett személyes adatát kezeli. 

A Közvetítő kizárólag azon Érintettek személyes adatait kezeli, akikkel bármilyen szolgáltatás közvetítésére irányuló szerződést köt a DOMUMFUND Ingatlan Kft. nevében és képviseletében. 

A DOMUMFUND Ingatlan Kft. tevékenysége keretében történő adatkezelés célját, eszközeit és szabályait kizárólag a DOMUMFUND Ingatlan Kft. határozza meg, erre tekintettel az Adatkezelők nem minősülnek közös Adatkezelőnek. Ennek megfelelően az egyes Adatkezelők adatkezelése önállónak tekintendő, még akkor is, ha a legtöbb adatkezelési tevékenység az Adatkezelők közös tevékenysége alapján valósul meg.

A https://hflingatlan.hu weboldalt és annak aloldalait kizárólag a DOMUMFUND Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti.

1.3.    A Tájékoztató személyi hatálya

A fentiekre tekintettel a jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a DOMUMFUND Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaságra, valamint a vele szerződéses jogviszonyban álló Közvetítőkre, ekként rájuk kötelező érvénnyel bír a saját Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatójuk mellett. 

Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a DOMUMFUND Ingatlan Kft. által üzemeltetett https://hflingatlan.hu weboldalon időbeli korlátozás nélkül, továbbá fellelhető és megismerhető az irodában, ahol a Közvetítők kifejtik tevékenységüket nyitvatartási időben. 

1.4.   A Tájékoztató tárgyi hatálya 

Jelen Tájékoztató hatálya az Adatkezelő fő tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben történő, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre (személyes adatok kezelésére) terjed ki

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed továbbá az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített vagy létesíteni kívánó továbbá az Adatkezelő Partnereinek kapcsolattartói személyes adatai kezelésre.

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. 

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek nem minősülnek személyes adatnak (pl. gazdasági társaságok adatai, stb.), továbbá azon adatokra, amelyek nem hozhatóak kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, anonimizált adatok, stb.) 

1.5.    A Tájékoztató célja

A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a DOMUMFUND Ingatlan Kft. által Közvetítőkön keresztül kifejtett közvetítői tevékenységek keretében megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik. 

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse és ismertesse a DOMUMFUND Ingatlan Kft. és vele megbízási jogviszonyban álló Közvetítők által kifejtett közvetítői tevékenységek keretében belül megvalósuló adatkezelések során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, szabályokat.

1.6.   Vonatkozó jogszabályok

A DOMUMFUND Ingatlan Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a mindennapi tevékenységével kapcsolatos valamennyi (papír alapú és elektronikus) adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Tájékoztató elkészítése során a DOMUMFUND Ingatlan Kft. az alábbi jogszabályokat és Európai Uniós Rendeletet vette figyelembe:

-     az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);

-     az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

-     a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.); 

-     a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);

-     a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – (a továbbiakban: Számv. tv.);

-     a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény – (a továbbiakban: Pmt.)

2. Fogalom meghatározások

2.1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, ide értve a felhasználót is.

2.3. Felhasználó: az a természetes személy Érintett, aki a weboldalon található bármelyik szolgáltatásra regisztrál, vagy szolgáltatást regisztráció nélkül igénybe vesz, és ennek során megadja a személyes adatait;

2.4. Weboldal: a https://hflingatlan.hu weboldal és annak valamennyi aloldala.

2.5. Szolgáltatás: A Weboldalon elérhető szolgáltatások​.

2.6.  Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.7.  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.8.   Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.9.   Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.10.   Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.11.   Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.12.   Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.13. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

3. Adatvédelmi tisztviselő

A DOMUMFUND Ingatlan Kft. adatvédelmi tisztviselője Hollósiné dr. Prohászka Dóra ügyvéd

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Tel.: +36 30/355-0609

E-mail: dr.prohaszka.dora@gmail.com

4. Az adatkezelés módja, adatbiztonság

4.1. Az adatkezelés módja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség, az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően, célhoz kötötten kezeli. A személyes adatok eredeti céltól eltérő célra történő felhasználására az Érintett előzetes tájékoztatása és hozzájárulása alapján van lehetőség. Az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokat kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. 

A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai kizárólag az ilyen személy felett szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot – az IP cím kivételével, amelynek rögzítésére automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

Az Adatkezelő biztosítja az Érintettek számára a jogaik érvényesülését, továbbá törekszik arra, hogy az adatkezelése átlátható legyen.

Az Adatkezelő tevékenysége során tiszteletben tartja mindazon személyek magánszférához való alapvető jogát, akik részére személyes adatot adnak át, és messzemenőkig elkötelezett ezek védelme iránt. 

Ennek megfelelően az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja és garantálja.

4.2. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisíts, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

Az Adatkezelő az elektronikusan tárolt adatok informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

-  A jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről (a szoftverek és a hardverek informatikai és fizikai védelemről; 

-  Az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok biztonságos kezeléséről; 

-  Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem); 

-  Az adatállományok, illetve az adathordozó eszközök fizikai védelméről (tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről;

Az Adatkezelő a papíralapon tárolt adatok védelme érdekében megteszi minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést (pl.: fizikai biztonság, tűzvédelem, stb.). 

 

5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kezeli. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat kizárólag ezen célokkal összeegyeztethető módon kezeli. („célhoz kötöttség”)

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

Az Adatkezelő adatkezelése során biztosítja, hogy a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozza az adatkezelést. („adattakarékosság”);

Az Adatkezelő adatkezelése során biztosítja, hogy a személyes adatok pontosnak és lehetőleg naprakésznek legyenek, minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse. („pontosság”)

Az Adatkezelő a személyes adatokat olyanformában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. („korlátozott tárolhatóság”)

Az Adatkezelő a személyes adatokat kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. („integritás és bizalmas jelleg”)

Az Adatkezelő felelős a fentiekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelőnek az adatkezelés elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

6. A kezelt személyes adatok felvétele, a személyes adatok köre 

6.1. A kezelt személyes adatok felvétele 

Az Érintett személyes adatai többféleképpen juthatnak az Adatkezelő birtokába:

- a weboldalon keresztül – ebben az esetben az Érintett a weboldal látogatása során a weboldalon található egyes szolgáltatások igénybevétele érdekében az erre a célra kialakított felületen maga adja meg a személyes adatait az Adatkezelő részére. Ebben az esetben az Érintett a személyes adatai elküldését megelőzően két jelölőnégyzet kijelölésével egyrészt nyilatkozik, hogy az Adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját megismerte, azt elfogadja, másrészt pedig önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez azon szolgáltatás nyújtása céljából, amely szolgáltatás igénybe vétele érdekében személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta. 

- a Közvetítőn keresztül: - ebben az esetben az Érintett közvetlenül a DOMUMFUND Ingatlan Kft.-vel megbízási jogviszonyban álló Közvetítővel lép kapcsolatba szerződéskötés céljából. A szerződés teljesítése érdekében a nevezett Adatkezelők az Érintett személyes adatait rögzítik, az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon keresztül és a DOMUMFUND Ingatlan Kft. által üzemeltetett belső informatikai adatbázisban. Az adatkezelés jogalapja szerződéskötés esetén a szerződés teljesítése, míg más esetben az Érintettnek írásban nyilatkoznia kell egyrészt arról, hogy az Adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját megismerte, azt elfogadja, másrészt pedig önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez.

- Az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített vagy létesíteni kívánó, továbbá az Adatkezelő Partnereinek kapcsolattartói személyes adatai papír alapon vagy elektronikus formában kerülnek az Adatkezelő birtokába.

6.2. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

1./ Ügyfél-azonosításhoz és ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos személyes adatok: az Érintett teljes neve, születési teljes neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyi azonosító okmányának száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,  állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az Érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Abban az esetben, ha az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult természetes személy nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot. 

2./ Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. 

3./ A Megbízási szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok: teljes név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, személyi igazolványszáma, telefonszáma, adóazonosító jele.  

4./ Számlakiállítással kapcsolatos adatok: A megbízási díjról az Adatkezelő számlát állít ki, amelynek érdekében kezeli a számla kiállításához szükséges adatot (Érintett, mint vevő neve, lakcíme, adóazonosító jele, a nyújtott szolgáltatás meghatározása, számla kiállításának dátuma, teljesítés dátuma, fizetés esedékessége, és módja, a megbízási díj összege). 

5./ Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatok: Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében jogvita kialakulásának esetére kezeli az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítéséhez szükséges adatokat és iratokat. 

6./ Az Adatkezelő munkavállalóinak, vagy vele munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban, megbízási jogviszonyban álló Érintettek személyes adatai. (teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe.)

7./ Az Adatkezelőnél munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező Érintettek személyes adatai, önéletrajzok. (A jelentkező teljes neve, az önéletrajza és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszám, e-mail cím).

8./ Az adatkezelővel jogviszonyban álló partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatai. (a partner képviselőinek, kapcsolattartóinak teljes neve, telefonszáma és e-mail címe

9./ A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat a Tájékoztató 10. pontjában írtak szerint. 

7. Az adatkezelés jogalapja, jogszerűsége 

Az Adatkezelő a GDPR alapján a személyes adatokat kizárólag akkor kezelhet, ha az alábbi hat jogalap közül legalább egy teljesül:  

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Ebben az esetben az adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az Érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. 

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő az érdekmérlegesét mindig a konkrét eset körülményeit figyelembe véve végzi el.

8. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő az egyes személyes adatokat az alábbiakban rögzített időpontig kezeli. 

Az ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő a Pmt.-ben meghatározott 8 (nyolc) évig kezeli.

A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától kezdődően az Érintett törlési kérelmének elküldéséig, de legfeljebb a kapcsolat fennállását követő legfeljebb 5 (öt) évig kezeli.

A Megbízási szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a megbízási szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeli.

A számviteli törvényben foglalt számla kiállítási kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratokat az Adatkezelő a számviteli törvénynek megfelelően 8 (nyolc) évig kezeli. 

Az igényérvényesítéshez szükséges adatokat az Adatkezelő az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 (öt) évig kezeli.

Az Adatkezelő a munkavállalói vagy vele munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló Érintettek személyes adatait a munkaviszony vagy a jogviszony megszűnésétől számított 50 (ötven) évig kezeli, amennyiben számviteli bizonylat kiállításra is sor került, úgy a számviteli bizonylatot és az annak alapjául szolgáló okiratokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig őrzi. 

Az Adatkezelőnél munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező személyek személyes adatait, az önéletrajzokat, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, úgy az Adatkezelő a jelentkezés elutasítását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő egy későbbi jogviszony létesítés érdekében és céljából legfeljebb 1 (egy) évig tovább kezelje.

Az Adatkezelő a vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatait az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) évig őrzi.

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától kezdődően a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezeli. 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az adatkezelés célja megszűnt, és az adatkezelést jogszabály sem teszi lehetővé. 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és a tiltakozás teljesíthető.

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha bebizonyosodik, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes.

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az Adatkezelőt a felügyeleti hatóság vagy más hatóság, bíróság a személyes adat törlésére kötelezi.

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az adatok kezelésének határideje lejárt. 

Az adatkezelés időtartamárnak lejártát követően az Adatkezelő az által kezelt személyes adatokat a visszaállítás lehetősége nélkül törli. 

Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásáról, a törlési kérelmekről és az adatok törléséről nyilvántartást vezet. 

9. Az adatkezelés helye 

Az Érintett elektronikusan tárolt személyes adatait az Adatkezelő a saját szerverein tárolja, amelyek megfelelő védelme felől az Adatkezelő gondoskodik. Az Adatkezelő az adatbázisban tárolt valamennyi személyes adathoz hozzáfér, míg a Közvetítő csupán azon Érintettek személyes adataihoz fér hozzá, akikkel jogviszonyt létesített. 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatbázisban nyilvántartott adatokat kizárólag azok a munkavállalók, Közvetítők és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre a munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. 

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelelő az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz kizárólag a fent felsorolt személyek férjenek hozzá. 

A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő őrzi, amely az Érintettel jogviszonyt létesített. A papír alapú iratok őrzése az ügyféltértől elzárt zárt helyiségben és zárt szekrényben megoldott.  

10. Az egyes adatkezelések 

A Tájékoztató jelen pontjában az Adatkezelő által végezett egyes adatkezelések kerülnek ismertetésre az alábbiak szerint: 

-     adatkezelés ismertetése 

-     a kezelt személyes adatok köre

-     az adatkezelés célja

-     az adatkezelés jogalapja

-     az adatkezelés helye

-     az érintettek köre

-     az adatkezelés időtartama 

10.1. Az Ügyfél-azonosításhoz és ügyfél-átvilágításhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő a Pmt. szerinti ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási kötelezettség érdekében kezeli az Érintett személyes adatait. A szerződéses kapcsolat létesítésekor a Közvetítő rögzíti az Érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre. 

A kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő az ügyfél-azonosítás és ügyfél-átvilágítás keretében az következő személyes adatokat kezeli: az Érintett teljes neve, születési teljes neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyi azonosító okmányának száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,  állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az Érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Abban az esetben, ha az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult természetes személy nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot. 

Az adatkezelés célja: Jogszabályban (Pmt.) elrendelt ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásba vételt előíró rendelkezései.

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon kerülnek rögzítésre, majd azokat a Közvetítő feltölti az adatbázisba.

Az érintettek köre: Az adatkezeléssel valamennyi ügyfél (Érintett) érintett, függetlenül attól, hogy sor kerül-e Megbízási szerződés megkötésére.

Az adatkezelés időtartama: A Pmt. szerint az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) év. 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud a jogszabályon alapuló ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget tenni, amelyből kifolyólag nem tud az Érintettel szerződéses jogviszony létesíteni. 

10.2. A Megbízási szerződéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő fő tevékenysége keretében ingatlanok értékesítésének, forgalmazásának közvetítésével foglalkozik, amely szolgáltatás nyújtása érdekében az ügyfeleivel (Érintettekkel) megbízási szerződést köt. 

A kezelt személyes adatok köre

-  ügyfél-azonosításhoz és ügyfél-átvilágításhoz szükséges személyes adatok

-  a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok (telefonszám, e-mail cím)

-  a szerződés megkötéséhez szükséges adatok: teljes név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, személyi igazolványszáma, telefonszáma, adóazonosító jele;  

Az adatkezelés célja: 

-  Érintett azonosítása;

-  megbízási szerződés teljesítése; 

-  az Érintett és a szolgáltatást ténylegesen nyújtó pénzügyi szervezet közötti kapcsolat létrehozása;

-  MNB által előírt kötelezettségek teljesítése;

-   az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás telefon útján a szerződés teljesítése érdekében; 

-   statisztikai elemzés;

-   panaszok kezelése;

-   ügyfél-elégedettségi felmérés, üzleti ajánlat adása, piackutatás;

Az adatkezelés jogalapja:

-   a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása;

-   a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti megbízási szerződés teljesítése;

-   a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követően az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon kerülnek rögzítésre, majd azokat a Közvetítő feltölti az adatbázisba.

Az érintettek köre: az Adatkezelővel megbízási szerződést kötő ügyfél (Érintett)

Az adatkezelés időtartama:

-   hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;

-   szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud a jogszabályon alapuló ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget tenni, amelyből kifolyólag nem tud az Érintettel szerződéses jogviszony létesíteni. 

10.3. Számlakiállítással kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés ismertetése: 

Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik az Adatkezelővel szemben, az Adatkezelő kiállítja az erről szóló számlát.

Kezelt személyes adatok köre: 

A számla kiállításához szükséges adatok: Érintett, mint vevő neve, lakcíme, adóazonosító jele, a nyújtott szolgáltatás meghatározása, számla kiállításának dátuma, teljesítés dátuma, fizetés esedékessége, és módja, a megbízási díj összege.

Az adatkezelés célja: Jogszabályi (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) kötelezettség teljesítse.

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény).

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon és a számlázó programban is rögzítésre kerülnek. 

Az érintettek köre: Az az Érintett, akinek díjfizetési kötelezettsége keletkezik az Adatkezelővel szemben. 

Az adatkezelés időtartama: A számviteli törvény szerinti számla kiállítása érdekében kezelt személyes adatok és a számlakiállítás alapjául szolgáló okiratokban rögzített személyes adatok kezelésének időtartama számla kiállításától számított 8 (nyolc) év

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud vele szerződéses jogviszonyt létesíteni.  

10.4. Az igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő Érintettel szemben jogos igényeink érvényesítése érdekében felhasználhatóak. 

Kezelt személyes adatok köre: A kezelt adatok köre függ az érvényesíteni kívánt igény természetétől, jogalapjától és jellegétől. Az igényérvényesítés keretében az Adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adat felhasználható, amennyiben azt az igényérvényesítés szükségessé teszi. 

Az adatkezelés célja: 

-   az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése 

-   A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; 

Az adatkezelés jogalapja: 

-   jogszabályi rendelkezés ott, ahol az igényérvényesítést jogszabály lehetővé teszi;

-   a szerződés teljesítése ott, ahol az igényérvényesítés a felek közötti szerződésen alapul;

-   az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon és az adatbázisban is rögzítésre kerülnek.

Az érintettek köre: megbízási szerződést kötő ügyfelek (Érintett)

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;

Az Érintett a felsorolt személyes adatait a fentebb felsorolt adatkezelések valamelyike során bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére. 

10.5. Az Adatkezelővel létesített munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő adatkezelés 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő kezeli a vele munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített Érintettek személyes adatait. 

A kezelt személyes adatok köre: 

-  a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok (telefonszám, e-mail cím)

-   munkavállaló teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, bankszámlaszáma, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe, a munkavállalóról készült fénykép;

-   munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített Érintettel teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adószáma, bankszámlaszáma, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe, az Érintettről készült fénykép;

Az adatkezelés célja: 

-   munkaviszonnyal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése (pl. munkavállaló bejelentése, táppénz, munkabérfizetés, stb.) 

-   munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése (pl. számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása, díjfizetés, stb.) 

-   az Érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

-   szakmai előmenetel biztosítása

-  fénykép esetében fényképes névjegykártya készítése

-  fénykép esetében az Érintett által kezelt ingatlannak kapcsolatos hirdetések közzététele, ahol az Érintett Ingatlanközvetítő fényképe is közzétételre kerül;

-  az Érintett fényképes megjelentetése a weboldalon munkatársként

Az adatkezelés jogalapja:

-   a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

-   a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés, stb.) teljesítése;

-   szerződéses jogviszonyból eredő jogszabályi kötelezettség teljesítése

-   a szerződéses jogviszony megszűnését követően az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon kerülnek rögzítésre, majd azokat az Adatkezelő feltölti az adatbázisba.

Az érintettek köre: Az adatkezeléssel valamennyi olyan személy érintett, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített.  

Az adatkezelés időtartama:

-   hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;

-   a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítse érdekében kezelt személyes adatok tekintetében a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 8 (nyolc) év;

-   a számviteli törvény szerinti számla kiállítása érdekében kezelt személyes adatok és a számlakiállítás alapjául szolgáló okiratokban rögzített személyes adatok kezelésének időtartama számla kiállításától számított 8 (nyolc) év;

-   a munkaviszony alapjául szolgáló adatok megőrzésének ideje 50 (ötven) év.

-   egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja a jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni, amelyből kifolyólag nem tud az Érintettel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni és vele a kapcsolatot tartani.  

10.6. A munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező Érintettek személyes adatainak kezelése 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő a vele munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni kívánó Érintett személyes adatait kezeli.

A kezelt személyes adatok köre: 

az Érintett teljes neve, az Érintett önéletrajza és az abban foglalt valamennyi személyes adat, az Érintett szakmai tapasztalatai, az érintett telefonszáma, e-mail címe;

Az adatkezelés célja: 

-   munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése 

-   a jelentkező számára személyre szabott állásajánlatok küldése 

Az adatkezelés jogalapja:

-   a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

-   a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés, stb.) teljesítése;

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek rögzítésre attól függően, hogy az Érintett milyen formában küldte el a jelentkezését. 

Az érintettek köre: Az adatkezeléssel valamennyi olyan személy érintett, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kíván létesíteni.  

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a nála munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező személyek személyes adatait, az önéletrajzokat, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, úgy a jelentkezés elutasítását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő egy későbbi jogviszony létesítés érdekében és céljából legfeljebb 1 (egy) évig tovább kezelje.

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud részére munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére ajánlatot tenni, vele kapcsolatot tartani.  

10.7. Az adatkezelővel jogviszonyban álló partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatainak kezelése 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő kezeli a vele szerződéses jogviszonyban álló partnerek (pénzügyi intézmények, biztosítótársaságok, lakástakarék pénztárak) képviselőinek és kapcsolattartóinak személyes adatait. A kapcsolattartótól a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást a partnernek kell beszereznie.  

A kezelt személyes adatok köre: az Érintett teljes neve, az érintett telefonszám, e-mail címe;

Az adatkezelés célja: 

-   az Adatkezelő és a Partner közötti szerződéses kapcsolat teljesítése  

-   az adatkezelő jogos érdeke 

Az adatkezelés jogalapja:

-   a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

-   a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés, stb.) teljesítése;

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek rögzítésre az Adatkezelő adatbázisába.

Az érintettek köre: az Adatkezelő partnereinek képviselői, kapcsolattartói (Érintettek);

Az adatkezelés időtartama: 

-  hozzájárulás visszavonásáig

-  az Adatkezelő és a Partner közötti szerződéses kapcsolat megszűnéséig.

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja a partnereivel a kapcsolatot tartani. 

10.8 A weboldalon történő adatkezelés 

Az adatkezelés ismertetése: 

A www.hflingatlan.hu weboldalt és annak aloldalait kizárólag a DOMUMFUND Ingatlan Kft. üzemelteti. A weboldal egyes aloldalain a DOMUMFUND Ingatlan Kft. által nyújtott szolgáltatások kerülnek bemutatásra. 

Amennyiben az Érintett a weboldalon található valamely szolgáltatás igénybevétele során megadja a személyes adatait, azokat a DOMUMFUND Ingatlan Kft., mint a weboldal kezelője és fenntartója kezeli. Az adatkezelés célja az Érintett által igénybe vett szolgáltatás nyújtása (kapcsolatfelvétel). A weboldalhoz kapcsolódóan sor kerül technikai adatok kezelésére és cookie-k alkalmazására, az alábbiakban meghatározottak szerint.

A kezelt személyes adatok köre: a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén a felhasználó döntésétől függően: név és e-mail cím vagy név és e-mail cím és telefonszám;

Az adatkezelés célja:

-  az Érintett beazonosítása; 

-  az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás telefon vagy e-mail útján;

-  ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések intézése telefonon vagy e-mail útján;

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés helye: Az adatok kizárólag a DOMUMFUND Ingatlan Kft. tárhelyén kerülnek rögzítésre.

Az érintettek köre: Weboldalon a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő Érintettek;

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja részére a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat teljes körűen nyújtani. 

10.9. Közösségi oldalakon történő adatkezelés 

Az adatkezelés ismertetése:

Az egyes közösségi oldalakon kizárólag a DOMUMFUND Ingatlan Kft. hoz létre és működtetett oldalakat, csoportokat, és kizárólag a DOMUMFUND Ingatlan Kft. kezeli az itt megadott személyes adatokat. Az adatkezeléssel érintett személyek azok, akik regisztráltak a közösségi oldalakon és „lájkolták” az Adatkezelő által létrehozott oldalt vagy beléptek az adatkezelő által létrehozott és kezelt csoportba.

A kezelt személyes adatok köre: 

-  az egyes közösségi oldalakon létrehozott oldalt „lájkoló” regisztrált felhasználók felhasználóneve neve és a felhasználó nyilvános profilképe.

-  az egyes közösségi oldalakon létrehozott csoportokba belépett regisztrált felhasználók felhasználóneve neve és a felhasználó nyilvános profilképe.

Az adatkezelés célja: 

-   az Adatkezelő szolgáltatásainak megismertetése és népszerűsítése 

-   a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban nem láthatja az Adatkezelő által fenntartott oldalakon és csoportokban közzétett cikkeket, hirdetéseket.

10.10. Cookie Policy, Facebook Pixel

Cookie Policy

A DOMUMFUND Ingatlan Kft., mint Adatkezelő által üzemeltetett www.hflingatlan.hu weboldalra és annak aloldalaira történő belépéssel, ha ezt a Felhasználó által használt böngésző beállítások engedik, a weboldal automatikusan ún. számítógépes „sütiket” (cookie) hoz létre.

A süti (cookie) egy kisméretű fájl, amely akkor kerülhet az Érintett számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor az Érintett egy weboldalt látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, többek között azonosítják Felhasználóhoz tartozó munkamenetet a szerveren, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, információt gyűjthetnek a Felhasználó szokásairól a weboldalon, felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához, felhasználásra kerülnek pl. az online keresők használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a Felhasználók számára.

A süti egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik "passzívak", azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a Felhasználó merevlemezének adataihoz. Mivel azonban a Felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így számos antivírus program a sütiket folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett sütik többszintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az Érintett vissza tudja utasítani a sütik használatát a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni a Weboldal minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül az Adatkezelő sem tudja garantálni az Érintettnek a Weboldal teljes körű használatát.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani.

Amire a DOMUMFUND Ingatlan Kft. Adatkezelő által üzemeltetett weboldal használja a sütiket:

-  azonosítja a szerver felé a munkamenetet, a keresők és egyéb folytonosságot igénylő szolgáltatásaink számára;

-  tárolja milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe;

-  konverzió követésre és hirdetés optimalizálásra;

-  látogatási statisztikák készítéséhez;

A fentiek alapján a DOMUMFUND Ingatlan Kft. Adatkezelő a sütiket alapvetően  információ gyűjtésre használja fel a még jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása és weboldal fejlesztése céljából.

Ezen sütik egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a Felhasználók böngészhessék a weboldalt, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé teszik a Felhasználó által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről, ha az így van beállítva.

A weboldalon használt harmadik fél általi sütik

A web és a sütik működési alapelvei miatt, a weboldal használata során létrejöhetnek egyéb harmadik fél általi sütik is, melyekre a DOMUMFUND Ingatlan Kft. Adatkezelőnek nincs ráhatása.

A cookei-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Facebook Pixel

A DOMUMFUND Ingatlan Kft. Adatkezelő Facebook pixelt használunk a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, egyéni célközönség létrehozása céljából. A Facebook pixel a weboldal forráskódjába elhelyezett kódrészlet, melynek alkalmazásával a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a Felhasználók tevekénységet a weboldalon  nyomon kövesse sütik használatával. Segítségével olyan Felhasználók számára jelenítheti meg az Adatkezelő a hirdetést, akiket érdekelhetnek a szolgáltatások, vagyis optimalizálni tudja a hirdetések megjelenítését. A Facebook pixel segítségével készült remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A Felhasználó személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

További információk:

A Google süti kezelési irányelveiről

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről

A Google Analytics süti használatáról (angol)

A Facebook süti kezelési irányelvei

Sütik letiltása

A sütik alkalmazását a Felhasználó a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Apple Safari

Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Internet Explorer 10

Microsoft Internet Explorer 9

Microsoft Internet Explorer 8

11. Az Érintett jogai, a jogok érvényesítésének módja

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett alábbi jogait, biztosítja továbbá, hogy az Érintett a jogait bármikor korlátozás nélkül gyakorolhassa. 

11.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő - szóban vagy írásban - tájékoztassa őt arról, hogy kezeli-e az ő személyes adatait.

Az Érintett a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint a gyor@hflingatlan.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. A levélben küldött tájékoztatáskérés akkor tekinthető hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa. 

11.2. Hozzáféréshez való jog 

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő biztosítson számára hozzáférést az általa kezelt személyes adataihoz, azaz hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)    az adatkezelés célja;

b)    az Érintett személyes adatok kategóriái;

c)    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)    adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)    az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)     a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)    ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

​Az Érintett által az egyes szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok megtekinthetőek az egyes szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, valamint az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

11.3. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

11.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)    az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)    az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)    a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)     a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

a)    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b)    a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

c)    a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy

d)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. 

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) személyes adatok már nem állíthatók helyre. 

Az Adatkezelő által küldött hírlevelekről az azokban található leiratkozás linken keresztül lehet leiratkozni. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Érintett személyes adatait törli.

Az Adatkezelő a személyes adatok törléséről nyilvántartást vezet. 

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)    az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt az Adatkezelő ellenőrzi a kezelt személyes adatok pontosságát.

b)    az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)    az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

11.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

a)  az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezen jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

11.7. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, abban az esetben az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek. 

Az Adatkezelő a tiltakozó Érintettekről és a tiltakozással Érintett személyes adatokról nyilvántartást vezet. 

11.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11.9. A visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásáról nyilvántartást vezet. 

11.10. Az Érintett kérelmeinek kezelése 

Az Érintett a fent írt jogait bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint a gyor@hflingatlan.hu e-mail címre küldött e-mailben gyakorolhatja. A levélben küldött kérelem akkor tekinthető hitelesnek, ha az alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérelem csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa. 

Az Érintett megkeresésére az Adatkezelő késedelem nélkül de legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszol a megkereséssel azonos vagy az Érintett által kért formában. 

12. A személyes adatok továbbítása 

12.1.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőkön és Adatfeldolgozókon kívül az Érintett hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adja át. 

12.2. 

Az adatkezelő a személyes adatokat továbbítja azon pénzügyi szervezet részére, amelynek a szolgáltatását az Érintett igénybe kívánja venni, illetve amelyikkel az Érintett pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kíván kötni.

12.3.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem vonható felelősségre. 

Amennyiben az adattovábbítás törvényen alapul, az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az Adatkezelő az adattovábbítást minden esetben dokumentálja, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak. A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni. 

12.4.

Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára az Érintett külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban az Érintett megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás az Érintettet nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít az Érintett számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az Érintett adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges. 

12.5.

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adati továbbítását bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az gyor@hflingatlan.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti az Adatkezelőtől. A levélben küldött kérelem akkor tekinthető hitelesnek, ha az alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérelem csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.

12.6.

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatot. 

12.7.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

13. Az adatfeldolgozók, a személyes adatokhoz hozzáférők köre

13.1.

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozókat igénybe venni. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és az Adatkezelőtől kapott utasítások szerint az Adatkezelő nevében jogosultak eljárni. 

Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, amelyről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. 

Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

13.2

A jelen Tájékoztatóban írt adatkezelések vonatkozásában Adatfeldolgozók lehetnek az Adatkezelővel jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek (pl: hitelközvetítő egyéni vállalkozók, operatív vezetők, informatikusok, marketingesek, adminisztratív munkatársak, könyvelő, jogi képviselő, stb.).

Adatkezelők lehetnek továbbá különösen: tárhelyszolgáltató, felhőszolgáltató, telefonszolgáltató, internetszolgáltató, stb.

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

A DOMUMFUND Ingatlan Kft. a vele kapcsolatba kerülő valamennyi Érintett személyes adatát kezeli. 

A Közvetítő kizárólag azon Érintettek személyes adatait kezeli, akikkel bármilyen szolgáltatás közvetítésére irányuló szerződést köt a DOMUMFUND Ingatlan Kft. nevében és képviseletében. 

Az Adatkezelő adatbázisában nyilvántartott adatokat kizárólag azok a munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre a munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

14. Külső szolgáltatók  

A weboldal üzemeltetése során a DOMUMFUND Ingatlan Kft. Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal a DOMUMFUND Ingatlan Kft. Adatkezelő együttműködik.  A Külső szolgáltatók adatbázisaiban kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat. 

-  Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) 

-  Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) 

A DOMUMFUND Ingatlan Kft. Adatkezelő által igénybe vett Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

15. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

Az adatvédelmi incidensek kezelésére az Adatkezelő Adatvédelmi incideskezelési szabályzata az alkalmazandó. 

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. 

16. Jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek 

Az Érintett bármely, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheti az Adatkezelőt a gyor@hflingatlan.hu e-mail címen.

Az Érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: +36-1-391-1400; 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: ​ www.naih.hu.

Az Érintett a jogainak az Adatkezelő által történt megsértése esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indíthat az Adatkezelővel szemben.

17. A Tájékoztató módosítása 

A Tájékoztató rendszeres felülvizsgálatáról és aktualizálásáról a DOMUMFUND Ingatlan Kft. gondoskodik a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően. A DOMUMFUND Ingatlan Kft. a módosított Tájékoztatót közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

18. Hatályba léptető rendelkezés

Jelen Tájékoztatót a DOMUMFUND Ingatlan Kft. taggyűlése 2018. május 25. napján fogadta el és hagyta jóvá. 

Jelen tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.